คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกำไร วงษ์ศรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุธี มุ่งพันกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา พึ่งบัว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายคิณวัฒน์ กันธุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ พันธุ์สิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณินท์ พรมศร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสมบูรณ์ กมมฺสุทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล เกรียงศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ พิพิธกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ โสดสุภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตร กันธุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพียงใจ ชิดนอก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอโนทัย เนียมสำโรง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ