คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณินท์ พรมศร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประชิต เกตุสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยาคาร ยันอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชย์ เลิศนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสิทธิ์ เกรียงศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายขรรชัย สีหะวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์กฤษณะ กลฺยาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายคิณวัฒน์ กันธุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เสาวบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เจิมขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชัย จันทวโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติศิริรัตน์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ ลาภบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช พรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคงทัศษณ์ คงเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ