คณะผู้บริหาร

นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปณิชา ภัสสิรากุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัจฉรา พึ่งบัว
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางสาววิลัยภรณ์ คำพลงาม
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางเจนจิรา จันทายืน
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นายสุริยาคาร ยันอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายปรีชา นิลนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน