กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ เปี่ยมจิตต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลัยภรณ์ คำพลงาม
ครู คศ.3

นางศิรินันท์ ยันอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวธิติมา ด่านนุกูล
ครู คศ.1

นายนพดล หลอดทอง
ครูผู้ช่วย