กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิรินันท์ ยันอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลัยภรณ์ คำพลงาม
ครู คศ.3

นางสาวอัจจนา ธนฤทัยโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวชลลธาน ประภาเวชกุล
ครู คศ.1

Mr.Derrick Ajuna
ครูต่างชาติ