กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมณีศร สระแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุริยาคาร ยันอินทร์
ครู คศ.3

นางจันทิมา นกอยู่
ครูผู้ช่วย