กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมณีศร สระแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุริยาคาร ยันอินทร์
ครู คศ.3

นางจันทิมา นกอยู่
ครูผู้ช่วย