กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพนชาติ ปราณีตพลกรัง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอาทิตย์ เย็นฉ่ำ
วิทยากรท้องถิ่น