กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธงชัย ผ่องแผ้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อ
ครู คศ.1