กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปรีชา นิลนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิทวัส กระทู้นันท์
ครูผู้ช่วย