ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายศักดา สีหะวงศ์
พนักงานขับรถ

นางสาวลำแพน อนุรักษ์
แม่บ้าน