กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวถวิล เสวิสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเจนจิรา จันทายืน
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา บุตรดี
ครู คศ.1