กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวถวิล เสวิสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเจนจิรา จันทายืน
ครู คศ.3

นายสนทะยา แสนณรงค์
ครูผู้ช่วย