กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรุณา แก้วประทีป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีป
ครู คศ.3

นางจีณภัท รสหอม
ครู คศ.2

นายสมยศ หาญลำยวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ แถมโพธิ์
ครูผู้ช่วย