กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรุณา แก้วประทีป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีป
ครู คศ.3

นางจีณภัท รสหอม
ครู คศ.3

นายสุริยาคาร ยันอินทร์
ครู คศ.3

นายสมยศ หาญลำยวง
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ แถมโพธิ์
ครู คศ.2

นางจันทิมา นกอยู่
ครู คศ.1

นายสถาพร แสนรักษ์
ครูอัตราจ้าง