กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจีณภัท รสหอม
ครู คศ.3

นายสุริยาคาร ยันอินทร์
ครู คศ.3

นายสมยศ หาญลำยวง
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ แถมโพธิ์
ครู คศ.2

นางจันทิมา นกอยู่
ครู คศ.1

นายสถาพร แสนรักษ์
ครูอัตราจ้าง