กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอินทรา นันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฐายิกา สอนราษฏ์
ครู คศ.2

นายสราวุธ แก้ววันทา
ครู คศ.2

นางสาวอัยลดา ชะฎาทอง
ครูอัตราจ้าง