กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐายิกา สอนราษฏ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอินทรา นันตา
ครู คศ.3

นางสาวอังคณา คำนกขุ้ม
ครู คศ.1

นายสราวุธ แก้ววันทา
ครู คศ.1