กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอินทรา นันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวฐายิกา สอนราษฏ์
ครู คศ.2

นายเอกสิทธิ์ ดอนทอง
พนักงานราชการ

นางสาวอัยลดา ชะฎาทอง
ครูอัตราจ้าง