กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจารุณี ลีพรมมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉรา พึ่งบัว
ครู คศ.3

นางสาวศมลวรรณ รสหอม
ครู คศ.2