กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศมลวรรณ รสหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจารุณี ลีพรมมา
ครู คศ.2

นางสาวรัตนะ นมัสการ
พี่เลี้ยงเด็กฯ