คณะผู้บริหาร

นายคงทัศษณ์ คงเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปณิชา ภัสสิรากุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิลัยภรณ์ คำพลงาม
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นายสุริยาคาร ยันอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางศิรินันท์ ยันอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวศมลวรรณ รสหอม
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ