ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

ตามประกาศของด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๕๕๗  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พุทธศักราช ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจจากบริหารและการจัดการศึกษา พ..๒๕๕๐ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน ตลอดจนความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังหลังวิทยาคม และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนวังหลังวิทยาคม จึงกำหนดวันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลการสอบ และรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนปกติ)

. จำนวนนักเรียนที่รับ

. ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ห้อง จำนวนนักเรียน ๑๒๐ คน

. ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓ ห้อง จำนวนนักเรียน  ๑๒๐  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖ หรือเทียบเท่า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

.๒ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา ๒๕๖ หรือเทียบเท่า

. นักเรียนทั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่

..๑ ตำบลตาหลังใน

..๒ ตำบลทุ่งมหาเจริญ

. เป็นโสด

. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

         .๑ สำเนา ปพ. จำนวน ๑ ฉบับ

 ๓.๒ รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน  1  รูป

                   .๓ สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

                   .๔ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  บิดา  และ  มารดา

                  ๓.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา และ มารดา 

                   .๖ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  -  นามสกุล (ถ้ามี)

กำหนดวันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

.๑ รับสมัคร  วันที่  ๑๑ – ๑๕ เดือน มีนาคม พ.. ๒๕๖  

                       - เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นไม่ (เว้นวันหยุดราชการ)

.๒ สอบวัดความรู้ 

                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันที่  เดือน มีนาคม พ..๒๕๖

                         เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นณ บริเวณอาคาร ๓

                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  สอบวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ..๒๕๖

                        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณอาคาร ๓

.๓ ประกาศผลสอบ

                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔

                         

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 96 ครั้ง