ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร บัวเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร บัวเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายนภดล พรสุขอารมณ์
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 – 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายนภดล พรสุขอารมณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เสาวบุตร
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประมัย ชวนอาษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 – 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 –2557
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.พ. 2557 - 18 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 24 เมษายน พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : นายคงทัศษณ์ คงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 เมษายน พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน