ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

                1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 481  คน

                2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 481  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน               


ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.1

2

41

27

68

24

ม.2

3

48

45

93

31

ม.3

2

31

38

69

35

รวม

7

120

110

230

 

ม.4

3

28

47

75

25

ม.5

3

43

44

87

29

ม.6

3

25

64

89

30

รวม

9

96

155

251

 

รวมทั้งหมด

16

216

265

481