ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2531
.ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง วงเงิน 2,426,341 บาท บ้านพัก 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 จำนวน 1 ชุด 
ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2532
 ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 104 เป็นโรงฝึกงานแบบ 102/27 บ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง
ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2534
.ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณขุดสระ 1 สระ ห้องน้ำ – ห้องส้วม 6 ที่ จำนวน 1 หลัง