สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โลโก้ของโรงเรียน

อักษรย่อ

สีประจำโรงเรียน

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกปาริชาติ

"เรียนดี  มีวินัย  น้ำใจงาม"
 
คำขวัญประจำโรงเรียน

อตตนํ   ทมยนติ  ปณฑิตา
“ บัณฑิตย่อมฝึกตน ”
 
คติพจน์