ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังหลังวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งอยู่ที่เลขที่ 135 หมู่ 18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี 2530 เดิมเป็นหน่วยเรียน
เคลื่อนที่ของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมที่เกิดจากความร่วมมือของศึกษาธิการ อำเภอวังน้ำเย็น ( นายสวัสดิ์ มีสวยพงศ์ ) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม( นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ ) และสภาตำบลตาหลังใน นำโดยกำนันสวัสดิ์ นกยูงทอง
 .................สาเหตุเนื่องมาจากมีปัญหาในเรื่องการศึกษาของบุตรหลานเพราะเกิดจากการเดินทางไม่สะดวกอยู่ห่างไกลจากอำเภอมากจึงตกลงกันว่า จะหาที่เรียนใหม่ ดังนั้นสภาตำบลตาหลังในได้จัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้าง อาคารเรียนชั่วคราว จากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเพื่อความเจริญของตำบลจำนวน 35 ไร่ดังนี้
1. นายแดง สมลักษณ์ จำนวน 28 ไร่
2. ร้านโชคไพศาลพืชไร่ จำนวน 3 ไร่
3. นายด้วง นามน้อย จำนวน 2 ไร่
4. นางหนู นาคจะโป๊ะ จำนวน 2 ไร่
....................ในเดือนเมษายน 2528โรงเรียน วังน้ำเย็นวิทยาคมได้ส่งครูอาจารย์มาทำการสอน จำนวน 4 คนโดยมีนายวิเชียร บัวเรืองเป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน ระหว่างโรงเรียน ในปีแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน
.....................ในปีการศึกษา 2529 กรมสามัญ ฯ ได้ยกฐานะเป็นสาขาของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และได้จัดครู มาสอน 6 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน มีนักเรียน ทั้งสิ้น 102 คน
..................... ปีการศึกษา 2530 ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ” เป็นโรงเรียนประจำตำบลตาหลังในและได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร บัวเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตั้งแต่วันที่
12 มิถุนายน 2530 ในปีการศึกษานี้ได้แบ่งชั้นเรียนเป็น 2 – 1 – 1 รวม 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 156 คน
..............ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง วงเงิน 2,426,341 บาท บ้านพัก 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 จำนวน 1 ชุด แผนการจัดชั้นเรียน 2 – 2 – 1 รวม 5 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 201 คน
.............. ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 104 เป็นโรงฝึกงานแบบ 102/27 บ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง แผนการจัดชั้นเรียน 3 – 3 -2 รวม 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 290 คน ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
...............ปีการศึกษา 2533 แผนการจัดชั้นเรียน 4 – 4 – 3 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 400 คน

...............ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณขุดสระ 1 สระ ห้องน้ำ – ห้องส้วม 6 ที่ จำนวน 1 หลัง แผนการจัดชั้นเรียน 5 – 4 – 3 จำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 418 คน
.............. ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 จำนวน 1 ชุด แผนการจัดชั้นเรียน 5 – 5 – 4 รวม 14 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 516 คน
............... ปีกาศึกษา 2536 สภาตำบลทุ่งมหาเจริญจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 30 จำนวน 1 ชุด สนามบาสเกตบอล 1 สนาม แผนการจัดชั้นเรียน 6 – 6 – 5 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 549 คน
.............. ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญ ฯ จัดสรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ล ( ปรับปรุงปี 29 ) จำนวน 1 หลัง วงเงิน 8,880,000 บาท แผนการจัดชั้นเรียน 6 – 6 – 5/1 – 0 – 0 รวม 18 องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 620 คน
............... ปีการศึกษา 2538 แผนการจัดชั้นเรียน 5 – 6 – 6 / 1 – 0 – 0 รวม 18 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 613 คน
............... ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญ ฯ จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง วงเงิน 4,192,000 บาท แผนการจัดชั้นเรียน 3 – 4 – 5/ 1 – 1 – 1 รวม 15 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 565 คน
.............. ปีการศึกษา 2540 แผนการจัดชั้นเรียน 4 – 3 – 4 /2 – 1 – 1 รวม 15 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 563 คน มีนายนพดล พรสุขอารมณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
.............. ปีการศึกษา 2541 แผนการจัดชั้นเรียน 4 – 4 – 3 / 2 – 2- 1 รวม 16 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 590 คน
...............ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญ ฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน วงเงิน 1,200,000 บาท รั้วตาข่ายถัก แบบมาตรฐานกรมสามัญ วงเงิน 400,000 บาท แผนการจัดชั้นเรียน 4 – 4 – 4/3 – 2 – 2 รวม 19 ห้องเรียน จำนวน นักเรียนทั้งสิ้น 693 คน
................ปีการศึกษา 2543 กมสามัญ ฯ จัดสรรงบประมาณรั้วลวดหนามแบบ 7 เส้น เสาห่าง 2 เมตร ยาว 165 เมตร วงเงิน 40,000 บาท และอนุมัติ ิให้โรงเรียนรับนักเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียนคือ 4 – 4 - 4/3 – 3- 3 จำนวน 21 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 709 คน ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายประมัย ชวนอาษา
............... ปีการศึกษา 2544 แผนการจัดชั้นเรียน 4 – 4 – 4/3 – 3 – 3 รวม 21 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 787 คน
............... ปีการศึกษา 2545 แผนการจัดชั้นเรียน 5 – 4 – 4/ 3 – 3 - 3 จำนวนนักเรียน 823 คน
............... ปีการศึกษา 2546 แผนการจัดชั้นเรียน 4 – 4 – 4/3 – 3 – 3 จำนวนนักเรียน 718 คน...

ปีการศึกษา   2547   แผนการจัดชั้นเรียนคือ  4 – 4 – 4 / 3 – 3 – 3  รวม   21  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  706   คน
ปีการศึกษา   2548   แผนการจัดชั้นเรียนคือ  4 – 4 – 4 / 3 – 3 – 3  รวม   21  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  686   คน
ปีการศึกษา   2549   แผนการจัดชั้นเรียนคือ  4 – 4 – 4 / 3 – 3 – 3  รวม   21  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น          คน
ปีการศึกษา   2550   แผนการจัดชั้นเรียนคือ  4 – 4 – 4 / 3 – 3 – 3  รวม   21  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   545  คน
ปีการศึกษา   2551   แผนการจัดชั้นเรียนคือ  4 – 4 – 4 / 3 – 3 – 3  รวม   21  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  540   คน
ปีการศึกษา   2552    ได้รับการจัดสรรงบประมาณซื้อโต๊ะ – เก้าอี้  นักเรียน  จำนวน   200   ชุด วงเงิน   200,000    บาท  แผนการจัดชั้นเรียนคือ  4 – 4 – 4 / 3 – 3 – 3  รวม   21  ห้องเรียน  จำนวนห้อง นักเรียนทั้งสิ้น  590   คน