สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน

              โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

 

อักษรย่อ                       ..

สีประจำโรงเรียน          เทา ทอง

                                      หมายถึง  ความมีสติปัญญาและคุณธรรม

คติพจน์                         อตฺตนํ   ทมยนฺติ   ปณฺฑิตา

                                      หมายถึง  บัณฑิตย่อมฝึกตน

คำขวัญ                          เรียนดี   มีวินัย  น้ำใจงาม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 497.48 KB