ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ต.ค. 56 ถึง 05 ต.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาการ
วิชาการโรงเรียนวังหลังวิทยาีคม
23 ก.ย. 56 ถึง 25 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียน
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม
16 ก.ย. 56 ถึง 19 ก.ย. 56 เยี่ยมบ้านสัญจร
โรงเรียนวัง่หลังวิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสัญจรเพื่อพบปะผู้ปกครองนักเรียนใน 4 หมู่บ้าน
ฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนวังหลังวิทยาคม